Om oss / Våra Tjänster

- Vi utvecklar och genomför projekt

Våra uppdragsgivare är både byggherrar och entreprenörer.

Vi anpassar alltid våra projekt efter uppdragsgivaren. Vid projektets början sätter vi upp mål tillsammans med kunden och har sedan dessa som ledstjärna från början till slut. Projekten utvecklas och genomförs på det sätt som bäst uppfyller uppdragsgivarens specifika behov när det gäller kvalité, metod, ekonomi och tidsramar.

Vi är delaktiga i projekten under hela resan – genom projektering och upphandlingar, under genomförandet, och hela vägen till överlämnande och förvaltning.

Vi vänder oss både till byggherrar och entreprenörer och arbetar med de flesta typer av lokaler och byggnader. Vi har erfarenhet från om- och nybyggnadsprojekt inom bostads-, kontors-, skol- och vårdmiljöer.
Vi erbjuder kunskap och erfarenhet inom projekteringsledning, byggprojektledning, produktionsstöd, upphandling och utredningar.

Byggprojektledning

Vad är bra byggprojektledning på byggarbetsplatsen? För oss innebär det att målen för tid, kvalité och ekonomi i ett projekt har uppnåtts. Vi vill också att upplevelsen av samarbetet mellan parterna både under genomförandet och efter projektets avslutande skall vara positiv. Vårt sätt att arbeta präglas av ärlighet, tydlighet och öppenhet. Byggprojektledaren ska dels samordna arbete och resurser, men har som främsta uppgift att bevaka uppdragsgivarens intressen genom hela projektet.

Projekteringsledning

Samordning, styrning och uppföljning

Projekteringsledaren uppdrag är att leda och följa upp projekteringsarbetet. Det faller även på projekteringsledaren att se till att det som projekteras uppfyller uppdragsgivarens koncept och inte överskrider den gemensamt beslutade budgeten.
Eventuella ändringar följs upp kontinuerligt under projekteringsskedet. Vid ändringar tar projekteringsledaren fram ett beslutsunderlag, och det slutgiltiga beslutet om ändringen fattas alltid av kunden.

Upphandling och inköp

Vi bistår både entreprenörer och byggherrar med upphandlingar av projektörer, entreprenörer m.fl. och stödjer vid behov projektledningen genom att följa upp detta under projektet.

Tilläggstjänster

Vi tillhandahåller även tjänster såsom BAS-P (K) BAS-U och Kontrollansvarig enligt PBL (K).